صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:02,280 --> 00:00:09,790
<i>[A Korean Odyssey]</i>2
00:00:11,000 --> 00:00:16,280
<i>[Resync by sirmcfly]</i>3
00:00:18,460 --> 00:00:21,930
<i>[Sub for NEXT Repack Version]</i>4
00:00:23,290 --> 00:00:32,300
<i>Subtitles brought to you by

The Monkey Minions @ Viki</i>5

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 12/26/2017 2:43 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (27,212 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 5 users
  • Voted as Good by: 5 users
  • Downloads: 6,860