صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,100 --> 00:00:10,010
<b><i>[Hwayugi]</i></b>
<i>Timing and زیرنویس brought to you by
The Monkey Minions @ Viki</i>

2
00:00:37,650 --> 00:00:40,090
<i>[Episode 2]</i>
I found it! I found it!

3
00:00:40,090 --> 00:00:45,210
Run!

4
00:00:45,210 --> 00:00:46,590
I came here first.

5
00:00:46,590 --> 00:00:49,800

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 12/26/2017 4:56 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 29.970
  • Files: 1 (26,969 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 10 users
  • Voted as Good by: 10 users
  • Downloads: 9,207