صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
3
00:00:00,497 --> 00:00:02,789
<i>[A.Korean.Odyssey.10]</i>

2
7
00:00:04,435 --> 00:00:07,505
<b><i>[Synced by sirmcfly]</i></b>

3
11
00:00:07,345 --> 00:00:09,475
<i>[Enjoy]</i>

4
15
00:00:10,771 --> 00:00:15,771
<i>subtitles brought to you by
The Monkey Minions @ Viki 95%</i>

5
20

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/29/2018 4:24 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (24,104 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 8 users
  • Voted as Good by: 8 users
  • Downloads: 5,044