صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,000 --> 00:00:10,000
<b><i>[Hwayugi]</i></b>
<i>Timing and زیرنویس brought to you by The Monkey Minions @ Viki</i>

2
00:00:30,090 --> 00:00:31,660
Activated.

3
00:00:31,660 --> 00:00:36,370
♪ <i>When was it</i> ♪

4
00:00:36,370 --> 00:00:39,670
♪ <i>I don't even remember when it began</i> ♪

5

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/5/2018 12:05 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 29.970
  • Files: 1 (23,071 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 6 users
  • Voted as Good by: 6 users
  • Downloads: 10,560