صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,000 --> 00:00:10,000
<b><i>[Hwayugi]</i></b>
<i>Timing and زیرنویس brought to you by The Monkey Minions @ Viki</i>

2
00:00:24,240 --> 00:00:26,090
Die!

3
00:00:35,030 --> 00:00:39,020
Stop it! Stop!

4
00:00:39,020 --> 00:00:42,360
Don't! Stop, Son Oh Gong!

5
00:00:42,360 --> 00:00:44,490
Don't!

6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/5/2018 7:09 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 29.970
  • Files: 1 (21,376 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 13 users
  • Voted as Good by: 13 users
  • Downloads: 12,696