صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,000 --> 00:00:10,000
<b><i>[Hwayugi]</i></b>
<i>Timing and زیرنویس brought to you by The Monkey Minions @ Viki</i>

2
00:00:19,140 --> 00:00:23,470
<i>Did I endure all 10,000 years of pain?</i>

3
00:00:23,470 --> 00:00:27,190
<i>Am I dead?</i>

4
00:00:27,190 --> 00:00:31,040
Ma Wang? Ma Wang!

5

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 9:13 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 29.970
  • Files: 1 (22,648 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 11 users
  • Voted as Good by: 11 users
  • Downloads: 7,393