صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,000 --> 00:00:09,500
Subtitle oleh
<font color="#ff8000">Fahmi</font><font color="#808080">Fam</font>

2
00:00:09,599 --> 00:00:12,799
IDFL™ SubsCrew

3
00:00:12,800 --> 00:00:15,130
<i>[Episode 7]</i>

4
00:00:17,220 --> 00:00:20,560
Hyungnim, minum lah ginseng ini.

5
00:00:20,560 --> 00:00:23,670

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/21/2018 7:45 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (21,078 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 92 users
  • Voted as Good by: 92 users
  • Downloads: 65,651