صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Witch's Love (Manyeoui Sarang / 마녀의 사랑)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Witch's Love (2018) Complete 720p HDTV AAC H.264-NEXT   asheq-torrent
█▐ كـــامـــل الــحــلــقــات █▐ - Viki Version 
Arabic Witch's Love (2018) Complete 1080p HDTV AAC H.264-NEXT   asheq-torrent
█▐ كـــامـــل الــحــلــقــات █▐ - Viki Version 
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.Ep01-12-COMPLETE.NEXT-VIKI.RuoXi   kamote_kid
[Complete VIKI Version] Just compiled the subs synced and uploaded by RuoXi... download link: 
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E12-END.180830-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 12 [100% Viki Ver.] "Witches' Love". Synced for NEXT. Runtime > 00:51:30. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Thanks to every member of the Bewitched Team @Viki ♥ 
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E12-END   kique454
viki verc. - algoparaver2.blogspot.com 
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E11.180829-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 11 [100% Viki Ver.] "A Broken Seal". Synced for NEXT. Runtime > 00:52:52. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. There is no translation for upcoming DramaX / MBN "Devilish Joy" پیشنمایش. Please ignore the filename I mistyped, supposed to be VIKI :D, my mistake  
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E11   kique454
viki verc. + NEXT Resync. - algoparaver2.blogspot.com 
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E10.180823-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 10 [100% Viki Ver.] "I've Fallen in Love With A Witch". Synced for NEXT. Runtime > 00:48:45. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E09.180822-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 9 [100% Viki Ver.] "Love, The Loneliness of It". Synced for NEXT. Runtime > 00:53:58. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E08.180816-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 8 [100% Viki Ver.] "Nevertheless". Synced for NEXT. Runtime > 00:50:47. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E07.180815-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 7 [100% Viki Ver.] "Identifying Witch". Synced for NEXT. Runtime > 00:53:46. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E06.180809-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [100% Viki Ver.] "The Kiss of Fate" & "Between Truth & Lies". Synced for NEXT. Runtime > 00:55:01 & 00:53:58. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E05.180808-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [100% Viki Ver.] "The Kiss of Fate" & "Between Truth & Lies". Synced for NEXT. Runtime > 00:55:01 & 00:53:58. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E04.180802-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 4 [100% Viki Ver.] "A Dream For Only When You're Sleeping" Synced for NEXT. Runtime > 00:54:24. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E03.180801-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 3 [100% Viki Ver.] "Which Level Are You?" Synced for NEXT. Runtime > 00:54:36. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E02.180726-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 2 [100% Viki Ver.] "Even Though Life is Deceiving You..." Synced for NEXT. Runtime > 00:53:35. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 한드ㅡㅡ마녀의-사랑.Witch's.Love.E01.180725-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 1 [100% Viki Ver.] "Everyone Has Secrets!" Synced for NEXT. Runtime > 00:54:34. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 한드ㅡㅡ마녀의~사랑-Witch's.Love.Ep09.180822.NEXT.Viki   sirmcfly
[Viki sub] sync to next ver. enjoy  
English 한드ㅡㅡ마녀의~사랑.Witch's.Love-Ep06.180809.NEXT.Viki   sirmcfly
[Viki sub] sync to next ver. Few parts are not sub, enjoy 
English 한드ㅡㅡ마녀의~사랑.Witch's.Love-Ep05.180808.NEXT.Viki   sirmcfly
[Viki sub] sync to next ver. Few parts are not sub, enjoy Wont be doing this regularly 
English 한드ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡ💗Witch's LoveㅡㅡE06.NEXT   Chandyshi
Viki Vers. 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-Ep06.180809.NEXT.Viki   sirmcfly
[Viki sub] sync to next ver. Few parts are not sub, enjoy 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-Ep05.180808-NEXT.Viki   sirmcfly
[Viki sub] sync to next ver. Few parts are not sub, enjoy Wont be doing this regularly 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-Ep01-12-COMPLETE.NEXT-VIKI.RuoXi   kamote_kid
[Complete VIKI Version] Just compiled the subs synced and uploaded by RuoXi... download link: 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E12-END.180830-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 12 [100% Viki Ver.] "Witches' Love". Synced for NEXT. Runtime > 00:51:30. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. Thanks to every member of the Bewitched Team @Viki ♥ 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E11.180829-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 11 [100% Viki Ver.] "A Broken Seal". Synced for NEXT. Runtime > 00:52:52. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. There is no translation for upcoming DramaX / MBN "Devilish Joy" پیشنمایش. Please ignore the filename I mistyped, supposed to be VIKI :D, my mistake  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E10.180823-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 10 [100% Viki Ver.] "I've Fallen in Love With A Witch". Synced for NEXT. Runtime > 00:48:45. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E09.180822-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 9 [100% Viki Ver.] "Love, The Loneliness of It". Synced for NEXT. Runtime > 00:53:58. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E08.180816-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 8 [100% Viki Ver.] "Nevertheless". Synced for NEXT. Runtime > 00:50:47. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E07.180815-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 7 [100% Viki Ver.] "Identifying Witch". Synced for NEXT. Runtime > 00:53:46. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E06.180809-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [100% Viki Ver.] "The Kiss of Fate" & "Between Truth & Lies". Synced for NEXT. Runtime > 00:55:01 & 00:53:58. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E05.180808-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 5 & 6 [100% Viki Ver.] "The Kiss of Fate" & "Between Truth & Lies". Synced for NEXT. Runtime > 00:55:01 & 00:53:58. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E04.180802-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 4 [100% Viki Ver.] "A Dream For Only When You're Sleeping" Synced for NEXT. Runtime > 00:54:24. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E03.180801-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 3 [100% Viki Ver.] "Which Level Are You?" Synced for NEXT. Runtime > 00:54:36. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E03.180801.HDTV.x264.AAC.1080p-Once-VIKI   RuoXi
Ep. 3 [100% Viki Ver.] "Which Level Are You?" Synced for ONCE. Runtime > 00:55:07. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ E03 1080p ONCE Gdrive download & streaming link with english sub > http://idsly.bid/ugpfI 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E02.180726-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 2 [100% Viki Ver.] "Even Though Life is Deceiving You..." Synced for NEXT. Runtime > 00:53:35. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E02.180726.HDTV.x264.AAC.1080p-Once-VIKI   RuoXi
Ep. 2 [100% Viki Ver.] "Even Though Life is Deceiving You..." Synced for ONCE. Runtime > 00:54:06. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. E02 1080p ONCE Gdrive download & streaming link with english sub > http://idsly.bid/Dcbc 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E01.180725-NEXT-VIKI   RuoXi
Ep. 1 [100% Viki Ver.] "Everyone Has Secrets!" Synced for NEXT. Runtime > 00:54:34. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love-E01.180725.HDTV.x264.AAC.1080p-Once-VIKI   RuoXi
Ep. 1 [100% Viki Ver.] "Everyone Has Secrets!" Synced for ONCE. Runtime > 00:55:05. Enjoy.. ;). Note : Fully subbed ^^. make some correction. ㅡ Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^. E01 1080p ONCE Gdrive download & streaming link with english sub > http://idsly.bid/lyqq  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love~E12 END~180830-4NEXT.z   huebman
E12.END Viki Subs Corrected & Sync 4 NEXT 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love~E11~180829-4NEXT.z   huebman
E11 Viki Subs Corrected & Sync 4 NEXT 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love~E10~180823-4NEXT.z   huebman
E10 Viki Subs Corrected & Sync 4 NEX 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love~E09~180822-4NEXT.z   huebman
E09 Viki Subs Corrected & Sync 4 NEXT 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love~E08~180816-4NEXT.z   huebman
E08 Viki Subs Corrected & Sync 4 NEXT 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love~E07~180815-4NEXT.z   huebman
E07 Viki Subs.All Corrected & Sync 4 NEXT 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love~E06~180809-4NEXT.z   huebman
E06 Viki Subs Corrected & Sync 4 NEXT 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love~E05~180808-4NEXT.z   huebman
E05 Viki Subs Sync 4 NEXT 100% 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love~E04~180802-4NEXT.z   huebman
E04 Viki Subs Sync 4 NEXT 100% 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love~E03~180801-4NEXT.z   huebman
E03 Viki Subs Sync 4 NEXT 100% 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love~E02~180726-4NEXT.z   huebman
E02 Viki Subs Sync 4 NEXT 100 % corrected 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love~E02.180726-NEXT.Viki   sirmcfly
 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love~E01~180725-4NEXT.z   huebman
E01 Viki Subs Sync 4 NEXT 100% 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love.Ep09.180822.NEXT.Viki   sirmcfly
[Viki sub] sync to next ver. enjoy  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love.E12.END-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love.E11-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love.E10-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love.E09-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love.E08-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love.E07-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love.E06-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love.E05-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love.E03-E04-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 마녀의 사랑.Witch's.Love.E01-NEXT-VIKI   kenzlam
100% eng sub by viki.com 
English 마녀의 사랑.Witch's.Love.E01-E02-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English Witch's.Love.EP12-END   kique454
viki verc. - algoparaver2.blogspot.com 
English Witch's.Love.EP11   kique454
viki verc. + NEXT Resync. - algoparaver2.blogspot.com 
English Witch's.Love.EP10   kique454
viki verc. + NEXT Resync. - algoparaver2.blogspot.com - 98% 
English Witch's.Love.EP09   kique454
viki verc. + NEXT Resync. - algoparaver2.blogspot.com - 98% 
English Witch's.Love.EP08   kique454
viki verc. + NEXT Resync. - algoparaver2.blogspot.com - 97% 
English Witch's.Love.EP07   kique454
Synced for NEXT.  
English Witch's.Love.EP07   kique454
viki verc. - algoparaver2.blogspot.com 
English Witch's.Love.EP06   kique454
verc. viki + NEXT (97%) - algoparaver2.blogspot.com 
English Witch's.Love.EP05   kique454
verc. viki - algoparaver2.blogspot.com 
English Witch's.Love.EP04   kique454
 
English Witch's.Love.EP03   kique454
 
English Witch's.Love.EP01   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Witch's.Love.E12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.12.END[360p;450p;720p]Viki 
English Witch's.Love.E11[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.11[360p;450p;720p]Viki 
English Witch's.Love.E10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.10[360p;450p;720p]Viki 
English Witch's.Love.E08-09[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.08-09[360p;450p;720p]Viki 
English Witch's.Love.E07[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07[360p;450p;720p]Viki 
English Witch's.Love.E06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.06[360p;450p;720p]Viki 
English Witch's.Love.E05[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05[360p;450p;720p]Viki 
English Witch's.Love.E04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04[360p;450p;720p]Viki 
English Witch's.Love.E03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p]Viki 
English Witch's.Love.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]Viki 
English Witch's.Love.E01-12.END[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-12.END[360p;450p;720p]Viki 
English Witch's.Love.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]Viki 
English Witch's Love Ep 6 (re-sync) with longer opening   kjlds1999
Since i got frustrated cause the video in drama cool doesnt have a sync subs (because i downloaded the video and the subs arent sync together) i re-sync it to suit the longer opening version uploaded by stream sites such as dramacool, kissasian etc. 
English Witch's Love (Manyeoui Sarang / 마녀의 사랑) ep 7   Robbinson
first time!!! 
Farsi/Persian Witchs Love Ep12.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
Farsi/Persian Witchs Love Ep11.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
Farsi/Persian Witchs Love Ep10.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
Farsi/Persian Witchs Love Ep09.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
Farsi/Persian Witchs Love Ep08.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
Farsi/Persian Witchs Love Ep07.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
Farsi/Persian Witchs Love Ep06.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
Farsi/Persian Witchs Love Ep05.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
Farsi/Persian Witchs Love Ep04.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
Farsi/Persian Witchs Love Ep03.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir  
Farsi/Persian Witchs Love Ep02.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه وزهرا* www.sunflowermag.ir 
Farsi/Persian Witchs Love Ep01.sunflowermag   baharf2
* مترجم: فرزانه * www.sunflowermag.ir 
French Witch's.Love.E12.180830.720p-NEXT   Dai973
 
French Witch's.Love.E11.180829.720p-NEXT   Dai973
 
French Witch's.Love.E10.180823.720p-NEXT   Dai973
 
French Witch's.Love.E09.180822.720p-NEXT   Dai973
 
French Witch's.Love.E08.180816.720p-NEXT   Dai973
 
French Witch's.Love.E07.180815.720p-NEXT   Dai973
 
French Witch's.Love.E06.180809.720p-NEXT   Dai973
 
French Witch's.Love.E05.180808.720p-NEXT   Dai973
 
French Witch's.Love.E04.180802.720p-NEXT   Dai973
 
French Witch's.Love.E03.180801.720p-NEXT   Dai973
 
French Witch's Love [01-12]   Dai973
720p NEXT 
French Witch’s.Love.E02.180726.720p-NEXT   Dai973
 
French Witch’s.Love.E01.180725.720p-NEXT   Dai973
 
French Amour de sorcière (마녀의 사랑)   copieur
 
Indonesian 苏丹ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE12 END.NEXT.VIKI   SULTAN_KHILAF
[Episode 12 END Full] Happy ending. Terima kasih sudah setia menggunakan sub ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangannya. Sampai bertemu di drama pengganti drama ini "Devilish Joy" karena ada Choi Jin Hyuk Ajusshi (pemain drama "Tunnel" dari OCN) yang tayang minggu depan. Semoga tidak ada halangan. Selamat menonton😊 
Indonesian 苏丹ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE11.NEXT.VIKI   SULTAN_KHILAF
[Episode 11 Full] Maaf telat. 1 episode lagi besok. Jika tidak suka dengan subku, tidak perlu membuat akun kloningan dan rate bad semua subku. Selamat menonton😊 
Indonesian 苏丹ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE10.NEXT.VIKI   SULTAN_KHILAF
[Episode 10 Full] Maaf telat. 2 episode lagi minggu depan. Selamat menonton😊 
Indonesian 苏丹ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE09.NEXT.VIKI   SULTAN_KHILAF
[Episode 09 Full] Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 苏丹ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE08.NEXT.VIKI   SULTAN_KHILAF
[Episode 08 Full] Mohon jangan meniru "Release Name" punya saya, silahkan buat sendiri jika ingin berada di urutan teratas. Selamat menonton😊 
Indonesian 苏丹ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE07.NEXT.VIKI   SULTAN_KHILAF
[Episode 07 Full] Mohon jangan meniru "Release Name" punya saya, silahkan buat sendiri jika ingin berada di urutan teratas. Selamat menonton😊 
Indonesian 苏丹ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE06.NEXT.VIKI   SULTAN_KHILAF
[Episode 06 Full] Maaf telat update. Suka banget dengan episode ini, hehe. Selamat menonton😊 
Indonesian 苏丹ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE05.NEXT.VIKI   SULTAN_KHILAF
[Episode 04-05 Full] Maaf telat update. Episode 6 segera menyusul jika sudah 100% engsubnya. Selamat menonton😊 
Indonesian 苏丹ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE04.NEXT.VIKI   SULTAN_KHILAF
[Episode 04-05 Full] Maaf telat update. Episode 6 segera menyusul jika sudah 100% engsubnya. Selamat menonton😊 
Indonesian 苏丹ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE03.NEXT.VIKI   SULTAN_KHILAF
[Episode 02-03] Maaf telat update. Episode 4 segera menyusul. Selamat menonton😊 
Indonesian 苏丹ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE02.NEXT.VIKI   SULTAN_KHILAF
[Episode 02-03] Maaf telat update. Episode 4 segera menyusul. Selamat menonton😊 
Indonesian 苏丹ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE01.NEXT.VIKI   SULTAN_KHILAF
[Episode 01] Selamat menonton😊 
Indonesian 한드ㅡㅡ마녀의~사랑.Witch's.Love.E08.NEXT   Albinaim
[Episode 8] NEXT VERSION. Sub english by @kique454. Visit our web Doramaindo.com 
Indonesian 한드ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE11.NEXT.VIKI   IZONEsubs
Sub By VIKI for NEXT VERSION 
Indonesian 한드ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE07.NEXT.VIKI   IZONEsubs
Sub @VIKI 100% [Revisi] Super Junior SuperTV S2 Episode 10 Sub Indonesia sudah tersedia di Subscene Bintang Tamu: Red Velvet. Follow my instagram @JoshuaHwang_13 untuk request 
Indonesian 한드ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE07.NEXT.VIKI   Chandyshi
Ass & Srt Manual Translate by me, Translate from EngSub [100% Viki Vers.] Yang mau kasih saran, atau request komen aja yaa.. maaf kalo ada kurangnya. Follow @chandyshi [twitter] 
Indonesian 한드ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE06.NEXT.VIKI [REVISI]   IZONEsubs
Dikarenakan Huruf sub kecil. Terimakasi.. kalau ada yang salah lagi dikoment aja ya :) Sub by Viki Engsub By sirmcfly Indonesia by JoshuaFernandes Selamat menonton :) Bahasa indonesia sudah dirapikan dan kalau ada kesalahan silahkan di koment ya biar saya perbaiki lagi Follow instagram @JoshuaHwang_13 untuk request :) Requestan : Srt dan Ass 
Indonesian 한드ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡ💗Witch's LoveㅡㅡE06.NEXT.VIKI   Chandyshi
[Viki Vers. for Engsub] Translate to indo manual by me. Jangan Lupa Rate yaaa... :) 
Indonesian 한드ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡWitch's LoveㅡㅡE06.NEXT.VIK   IZONEsubs
Sub by Viki Engsub By sirmcfly Indonesia by JoshuaFernandes Selamat menonton :) Bahasa indonesia sudah dirapikan dan kalau ada kesalahan silahkan di koment ya biar saya perbaiki lagi Follow instagram @JoshuaHwang_13 untuk request :) 
Indonesian 한드ㅡㅡ마녀의 사랑ㅡㅡ💗Witch's LoveㅡㅡE05.NEXT   Chandyshi
Eng Sub by Viki | indo sub by me. enjoy! 
Indonesian 마녀의 사랑.Witch's Love (Manyeoui Sarang )EP4   Chandyshi
JANGAN LUPA RATE YA... :) 
Indonesian 마녀의 사랑.Witch's Love (Manyeoui Sarang )EP3   Chandyshi
jangan lupa rate! :) 
Indonesian 마녀의 사랑.Witch's Love (Manyeoui Sarang )__E02- VIKI   ichwan_falsyfy_hakim
Witch Love Episode 02 | NEXT---VIKI Ver. 
Indonesian 마녀의 사랑.Witch's Love (Manyeoui Sarang )__E01- VIKI   ichwan_falsyfy_hakim
EPISODE 01 - "Setiap Orang Memiliki Rahasia" 
Indonesian Witch's.Love.E07-NEXT   blankspace
Thanks to @kique454 for eng sub NEXT version. Maaf jika masih ada yang salah, saya akan berusaha lebih baik lagi  
Indonesian Witch's.Love.E07   banayy21
Ini sub ep7 semoga bagus jngan lpa rate!! 
Indonesian Witchs.Love.E06.180809.540p-NEXT   blankspace
masih belajar, semoga bisa kepake ya.. ^^ Takutnya ada yg error atau gabisa muncul subnya komen aja ya atau kalo ada yg mau ngasih saran, silahkan komen ^^ biar di perbaiki secepatnya 
Indonesian Witch's Love ❤ (Manyeoui Sarang / 마녀의 사랑) Episode 8 -bymooraanee-   Louisane_kim
| EXOL | See you di next episode yah, hihi.. Plis hargai, usaha orang lain ya.. Thanks a lot Kique454 buat Engsub, dan thanks a lot juga yang udah pake sub aku.. Aku nyoba nge sub pake bahasa sehari-hari, biar enak nontonnya.. hehe Happy Watching!! lovlov.. 
Indonesian Witch's Love ❤ (Manyeoui Sarang / 마녀의 사랑) Episode 7 -REVISI- -bymooraanee-   Louisane_kim
Ini versi yang sudah aku revisi yah... Sorry upload-an yang pertama, masih kacau :( Thanks a lot juga yang udah pake subtitle aku yaa ❤❤❤ Happy and Enjoy watching! Thanks a lot for Engsub and Time : Kique454 
Indonesian Witch's Love ❤ (Manyeoui Sarang / 마녀의 사랑) Episode 12 END -bymooraanee-   Louisane_kim
Huuaaaa, HAPPY ENDING ternyata, xixi.. Thanks yang udah pake subtitle aku, maaf late up. Lagi nguli dulu, hehe.. I'll try my best to easy on the ear and eye. Semoga nyaman nontonnya, pake sub ini ya! Bbaing!! Annyeong!! See you in next drama ❤ 
Indonesian Witch's Love (마녀이 사랑) Ep.7 -bymooraanee-   Louisane_kim
Download yang edisi revisi aja yaaa | For the first time!~ Maaf kalau banyak salah..🙏 Aku translatenya nyoba buat enak di tonton😍. Kritik dan sarannya juga yaaa☺. Btw, Aku gemes pas Ma Seong Tae nyanyi lagu militer😂. Thanka a lot for Engsub and Time : Kique454  
Indonesian Witch's Love (마녀이 사랑) Ep.11 -bymooraanee-   Louisane_kim
I'm back, hehe..Maaf kalau ada yg kurang, aku nyoba buat easyunderstand ajaa.. Hehe.. Maaf Episode 9, 10 gak aku sub, lagi busy sama daftar wisuda hehe.. Thanks for rates and دانلود!💕💕 Tinggal 1 lagi, episode 12 deh😭 
Indonesian =====[Hnd--Witch's Love]--Episode 1-12end (Edisi Lengkap)=====   Hnd
Khusus buat kamu penikmat film tipe race sehingga tidak perlu download satu persatu. 
Indonesian ==[Hnd--Witch's Love]===NEXT.HND.VERSION Episode 12-end==   Hnd
Ep 12. Takdirku Untukmu 
Indonesian [Hnd--Witch's Love]--NEXT.VIKI Episode 11   Hnd
Ep 11. Rusaknya Segel 
Indonesian [Hnd--Witch's Love]--NEXT.VIKI Episode 10   Hnd
Ep 10. Aku Jatuh Cinta Padamu, Penyihir 
Indonesian [Hnd--Witch's Love]--NEXT.VIKI Episode 09   Hnd
Ep 9. Cinta dalam Kesepian 
Indonesian [Hnd--Witch's Love]--NEXT.VIKI Episode 08   Hnd
Ep 8. Kembalinya Kekuatan Penyihir 
Indonesian [Hnd--Witch's Love]--NEXT.VIKI Episode 07   Hnd
Ep 7. Mengenali Penyihir 
Indonesian [Hnd--Witch's Love]--NEXT.VIKI Episode 06   Hnd
Ep 6. Antara Kebenaran dan Kebohongan 
Indonesian [Hnd--Witch's Love]--NEXT.VIKI Episode 05   Hnd
Ep 5. Karena Ini Ciuman Pertamaku 
Indonesian [Hnd--Witch's Love]--NEXT.VIKI Episode 04   Hnd
Ep 4. Bermimpilah Hanya pada Saat Tidur 
Indonesian [Hnd--Witch's Love]--NEXT.VIKI Episode 03   Hnd
Ep 3. Di Level Manakah Dirimu 
Indonesian [Hnd--Witch's Love]--NEXT.VIKI Episode 02   Hnd
Ep 2. Meski Kehidupan Menipumu 
Indonesian [Hnd--Witch's Love]--NEXT.VIKI Episode 01   Hnd
Ep 1. Setiap Orang Punya Rahasia 
Malay 마녀의 사랑.Witch's.Love.E01-NEXT-VIKI   King_2
Sarikata dari Viki. Terjemahan secara manual dari subtitle english. Tolong rate dan komen. Selamat menonton😁 
Romanian Witch's Love (Manyeoui Sarang / 마녀의 사랑)   criss10
 
Spanish 마녀의 사랑.Witch's.Love.E02-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 마녀의 사랑.Witch's.Love.E01-NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish Witch's.Love.E09-E12   huebman
E09 al12 END Subtitulos by VIKI corregidos y sincronizados 2ra NEXT 
Spanish Witch's.Love.E08   huebman
E08 Subtitulos by Viki Corregidos y Sincronizados 2ra NEXT 
Spanish Witch's.Love.E07   huebman
E07 Corregido y Sincronizado 2ra NEXT 
Spanish Witch's.Love.E06   huebman
E06 Subtitulos by Viki Corregido y Sincronizado 2ra NEXT 
Spanish Witch's.Love.E05   huebman
E05 Subtitulos by Viki Corregidos y Sincronizados 2ra NEXT 
Spanish Witch's.Love.E04   huebman
E04 Subtitulos by Viki Sincronizados 2ra NEXT 
Spanish Witch's.Love.E03   huebman
E03 Subtitulos by Viki Corregidos y Sincronizados 2ra NEXT 
Spanish Witch's.Love.E02   huebman
E02 Subtitulos by Viki Sincronizados y Corregidos 2ra NEXT  
Spanish Witch's.Love.E01   huebman
E01 Subtitulos by Viki Sincronizados 4 NEXT 
Spanish Witch's Love_HDTV.540p.720p._1-7   MinYoonGi
Subtitulo mejorado 
Spanish Witch's Love_HDTV.540p.720p._1-7   MinYoonGi
Subtitulos mejorados y sincronizados 
Spanish Witch's Love (2018) Complete   jkmo
Not mine,crdt@viki