صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Wok of Love (Greasy Melo / Gireumjin Mello / 기름진 멜로)

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Wok.of.Love.EPS01-38.Complete 2018.720p-NEXT.VIU   iNoushi
VIU, تم تعديل التوقيت ليتوافق مع النسخه 
Arabic Wok.of.Love.Ep4   hidrama
الترجمة مقدمة لكم من فريق اوتوكيه فانسب وموقع هاي دراما 
Arabic Wok.of.Love.E38-END.180717.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E37.180717.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E36.180716.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E35.180716.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E34.180710.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E33.180710.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E32.180709.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E31.180709.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E30.180703.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E29.180703.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E28.180702.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E27.180702.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E26.180626.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E25.180626.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E24.180625.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-14-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E23.180615.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || http://kdramahippi.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-24-40.html 
Arabic Wok.of.Love.E22.180611.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/05/lawless-lawyer-04-04.html 
Arabic Wok.of.Love.E21.180611.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/05/lawless-lawyer-04-04.html 
Arabic Wok.of.Love.E20.180605.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/05/lawless-lawyer-04-04.html  
Arabic Wok.of.Love.E19.180605.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/05/lawless-lawyer-04-04.html  
Arabic Wok.of.Love.E19.180605.720p-KdramaHippi   Anonymous
KDRAMA HIPPI Ver | Mortaza Minoz :ترجمة وتدقيق https://kdramahippi.blogspot.com/2018/05/Sketch.html  
Arabic Wok.of.Love.E18.180530.720p-Ottakae   Anonymous
Ottakaee Ver | Crazy Youja :ترجمة وتدقيق https://ottakaeefansub.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-1440.html 
Arabic Wok.of.Love.E18.180530.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/05/lawless-lawyer-04-04.html  
Arabic Wok.of.Love.E17.180530.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/05/lawless-lawyer-04-04.html  
Arabic Wok.of.Love.E17.180530.720p-KdramaHippi   Anonymous
KDRAMA HIPPI Ver | Mortaza Minoz :ترجمة وتدقيق https://kdramahippi.blogspot.com/2018/05/Sketch.html 
Arabic Wok.of.Love.E16.180529.720p-Ottakae   Anonymous
Ottakaee Ver | Crazy Youja :ترجمة وتدقيق https://ottakaeefansub.blogspot.com/2018/06/wok-of-love-1440.html 
Arabic Wok.of.Love.E16.180529.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/05/lawless-lawyer-04-04.html  
Arabic Wok.of.Love.E15.180529.720p-NEXT   KdramaHippi
|| © Kdrama Hippi & Ottakaee :الترجمة مقدمة اليكم من مدونة || https://kdramahippi.blogspot.com/2018/05/lawless-lawyer-04-04.html 
Arabic Wok.of.Love.E15.180529.720p-KdramaHippi   Anonymous
KDRAMA HIPPI Ver | Mortaza Minoz :ترجمة وتدقيق https://kdramahippi.blogspot.com/2018/05/Sketch.html 
Arabic Wok.of.Love.E11   hidrama
ترجمة مقدمة لكم من فريقي هاي دراما و اتوكيه فانسب 
Arabic Wok.of.Love.E10   hidrama
ترجمة موقع هاي دراما 
Arabic Wok.of.Love.E09   hidrama
ترجمة موقع هاي دراما 
Arabic Wok.of.Love.E08   hidrama
ترجمة موقع هاي دراما واتوكية فانسب 
Arabic Wok.of.Love.E06-720p   hidrama
ترجمة فريق موقع هاي دراما واتوكية فانسب 
Arabic Wok.of.Love.E02.180507.720p-NEXT   hidrama
الحلقة الثانية مقدمة لكم من موقع هاي دراما وفريق اوتوكية فانسب https://www.hi-drama.com/ 
Arabic Wok.of.Love.E01.180507.HDTV.H264-NEXT   hidrama
هذه الترجمة مقدمة لكم من فريق اوتوكية فانسب وموقع هاي دراما  
Arabic Wok of Love Episode 3   hidrama
هذه الترجمة مقدمة لكم من فريق اوتوكيه فانسب وموقع هاي دراما https://www.hi-drama.com/watch/wok-of-love-ep3.html 
Arabic Wok of Love ep 7   hidrama
ترجمة موقع هاي دراما واتوكية فانسب 
Arabic wok of love ep 5-720p   hidrama
ترجمة فريق موقع هاي دراما واتوكية فانسب 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.Ep01-38.Complete-NEXT-VIU-RuoXi   kamote_kid
[Complete VIU Version] Just compiled the subs synced and uploaded by RuoXi... enjoy! download link: zipansion.com/3Ocai 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E38-END.180717.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 37 & 38 [VIU Ver.] "Jajangmyeon and Sweet and Sour Pork" & "The Final Episode". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E38-END.180717.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 35 - 38 [Kocowa Ver.] "Go On a Blind Date", "Send Sae Woo Home", "Jajangmyeon and Sweet and Sour Pork" & "The Final Episode". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E38-END   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E37.180717.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 37 & 38 [VIU Ver.] "Jajangmyeon and Sweet and Sour Pork" & "The Final Episode". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E37.180717.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 35 - 38 [Kocowa Ver.] "Go On a Blind Date", "Send Sae Woo Home", "Jajangmyeon and Sweet and Sour Pork" & "The Final Episode". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E37   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E36.180716.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 35 & 36 [VIU Ver.] "Go On a Blind Date" & "Send Sae Woo Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E36.180716.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 35 - 38 [Kocowa Ver.] "Go On a Blind Date", "Send Sae Woo Home", "Jajangmyeon and Sweet and Sour Pork" & "The Final Episode". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E36   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E35.180716.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 35 & 36 [VIU Ver.] "Go On a Blind Date" & "Send Sae Woo Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E35.180716.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 35 - 38 [Kocowa Ver.] "Go On a Blind Date", "Send Sae Woo Home", "Jajangmyeon and Sweet and Sour Pork" & "The Final Episode". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E35   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E34.180710.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 33 & 34 [VIU Ver.] "You Don't Have Time" & "I Told You It Was Hard". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E34.180710.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 31 - 34 [Kocowa Ver.] "We'll Have a Truce for Now", "Please Help Me", "You Don't Have Time" & "I Told You It Was Hard". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E33.180710.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 33 & 34 [VIU Ver.] "You Don't Have Time" & "I Told You It Was Hard". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E33.180710.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 31 - 34 [Kocowa Ver.] "We'll Have a Truce for Now", "Please Help Me", "You Don't Have Time" & "I Told You It Was Hard". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E32.180709.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 31 & 32 [VIU Ver.] "We'll Have a Truce for Now" & "Please Help Me". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E32.180709.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 31 - 34 [Kocowa Ver.] "We'll Have a Truce for Now", "Please Help Me", "You Don't Have Time" & "I Told You It Was Hard". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E31.180709.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 31 & 32 [VIU Ver.] "We'll Have a Truce for Now" & "Please Help Me". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E31.180709.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 31 - 34 [Kocowa Ver.] "We'll Have a Truce for Now", "Please Help Me", "You Don't Have Time" & "I Told You It Was Hard". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E30.180703.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 29 & 30 [VIU Ver.] "Come Back" & "The Thrill of Secret Relationships". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E30.180703.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 27 - 30 [Kocowa Ver.] "I Beg of You", "Why Did You Want to See Me?", "Come Back" & "The Thrill of Secret Relationships". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E29.180703.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 29 & 30 [VIU Ver.] "Come Back" & "The Thrill of Secret Relationships". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E29.180703.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 27 - 30 [Kocowa Ver.] "I Beg of You", "Why Did You Want to See Me?", "Come Back" & "The Thrill of Secret Relationships". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E28.180702.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 27 & 28 [VIU Ver.] "I Beg of You" & "Why Did You Want to See Me?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E28.180702.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 27 - 30 [Kocowa Ver.] "I Beg of You", "Why Did You Want to See Me?", "Come Back" & "The Thrill of Secret Relationships". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E27.180702.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 27 & 28 [VIU Ver.] "I Beg of You" & "Why Did You Want to See Me?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E27.180702.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 27 - 30 [Kocowa Ver.] "I Beg of You", "Why Did You Want to See Me?", "Come Back" & "The Thrill of Secret Relationships". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E26.180626.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 25 & 26 [VIU Ver.] "I Have Something to Tell You" & "No-show". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E26.180626.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 23 - 26 [Kocowa Ver.] "Finishing Touch Versus Hungry Wok", "I… Like You", "I Have Something to Tell You" & "No-show". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E25.180626.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 25 & 26 [VIU Ver.] "I Have Something to Tell You" & "No-show". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E25.180626.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 23 - 26 [Kocowa Ver.] "Finishing Touch Versus Hungry Wok", "I… Like You", "I Have Something to Tell You" & "No-show". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E24.180625.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 23 & 24 [VIU Ver.] "Finishing Touch Versus Hungry Wok" & "I… Like You". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E24.180625.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 23 - 26 [Kocowa Ver.] "Finishing Touch Versus Hungry Wok", "I… Like You", "I Have Something to Tell You" & "No-show". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E23.180625.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 23 & 24 [VIU Ver.] "Finishing Touch Versus Hungry Wok" & "I… Like You". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E23.180625.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 23 - 26 [Kocowa Ver.] "Finishing Touch Versus Hungry Wok", "I… Like You", "I Have Something to Tell You" & "No-show". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E22.180611.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 21 & 22 [VIU Ver.] "10,000 Dollars" & "The Plates Were Empty". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E22.180611.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 21 & 22 [Kocowa Ver.] "10,000 Dollars" & "The Plates Were Empty". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Ep. 23 & 24 will not air as originally scheduled on Tuesday, June 12, 2018 due to news coverage of U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-Un's summit in Singapore. Ep.23 & 24 will also not air the following week due to coverage of the 2018 FIFA World Cup. Ep.23 & 24 will instead air on Monday, June 25, 2018. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E21.180611.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 21 & 22 [VIU Ver.] "10,000 Dollars" & "The Plates Were Empty". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E21.180611.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 21 & 22 [Kocowa Ver.] "10,000 Dollars" & "The Plates Were Empty". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Ep. 23 & 24 will not air as originally scheduled on Tuesday, June 12, 2018 due to news coverage of U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-Un's summit in Singapore. Ep.23 & 24 will also not air the following week due to coverage of the 2018 FIFA World Cup. Ep.23 & 24 will instead air on Monday, June 25, 2018. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E20.180605.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 19 & 20 [VIU Ver.] "Just in Case" & "Are They Single or Married?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E20.180605.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 17 - 20 [KocowaVer.] "I Split Up with My Wife", "Poong’s Recipe Book", "Just in Case" & "Are They Single or Married?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E19.180605.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 19 & 20 [VIU Ver.] "Just in Case" & "Are They Single or Married?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E19.180605.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 17 - 20 [KocowaVer.] "I Split Up with My Wife", "Poong’s Recipe Book", "Just in Case" & "Are They Single or Married?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E18.180604.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 17 & 18 [VIU Ver.] "I Split Up with My Wife" & "Poong’s Recipe Book". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E18.180604.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 17 - 20 [KocowaVer.] "I Split Up with My Wife", "Poong’s Recipe Book", "Just in Case" & "Are They Single or Married?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E17.180604.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 17 & 18 [VIU Ver.] "I Split Up with My Wife" & "Poong’s Recipe Book". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E17.180604.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 17 - 20 [KocowaVer.] "I Split Up with My Wife", "Poong’s Recipe Book", "Just in Case" & "Are They Single or Married?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E16.180529.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 & 16 [VIU Ver.] "It’s a Dream" & "Hungry Wok". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E16.180529.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "Let’s Keep the Ring On", "So, You’re Not Sick?", "It’s a Dream" & "Hungry Wok". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E15.180529.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 & 16 [VIU Ver.] "It’s a Dream" & "Hungry Wok". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E15.180529.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "Let’s Keep the Ring On", "So, You’re Not Sick?", "It’s a Dream" & "Hungry Wok". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E14.180528.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 & 14 [VIU Ver.] "Let’s Keep the Ring On" & "So, You’re Not Sick?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E14.180528.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "Let’s Keep the Ring On", "So, You’re Not Sick?", "It’s a Dream" & "Hungry Wok". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E13.180528.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 & 14 [VIU Ver.] "Let’s Keep the Ring On" & "So, You’re Not Sick?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로-Wok.of.Love.E13.180528.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "Let’s Keep the Ring On", "So, You’re Not Sick?", "It’s a Dream" & "Hungry Wok". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E38.END-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E37-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E36-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E35-NEXT-VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E34   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E33   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E32   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E31   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E30   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E29   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E12.180522.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 & 12 [VIU Ver.] "Open Your Eyes Properly!" & "Mom, I’m Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E12.180522.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Come to Hungry Frying Pan", "What is This?", "Open Your Eyes Properly!" & "Mom, I’m Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E11.180522.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 & 12 [VIU Ver.] "Open Your Eyes Properly!" & "Mom, I’m Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E11.180522.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Come to Hungry Frying Pan", "What is This?", "Open Your Eyes Properly!" & "Mom, I’m Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E10.180521.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 & 10 [VIU Ver.] "Come to Hungry Frying Pan" & "What is This?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E10.180521.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Come to Hungry Frying Pan", "What is This?", "Open Your Eyes Properly!" & "Mom, I’m Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E09.180521.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 & 10 [VIU Ver.] "Come to Hungry Frying Pan" & "What is This?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E09.180521.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Come to Hungry Frying Pan", "What is This?", "Open Your Eyes Properly!" & "Mom, I’m Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E08.180515.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 & 8 [VIU Ver.] "The Chop Off" & "The Fortune Cookie". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E08.180515.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 8 [Kocowa Ver.] "Will You be My Light?", "Don’t Eat It!", "The Chop Off" & "The Fortune Cookie". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E07.180515.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 & 8 [VIU Ver.] "The Chop Off" & "The Fortune Cookie". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E07.180515.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 8 [Kocowa Ver.] "Will You be My Light?", "Don’t Eat It!", "The Chop Off" & "The Fortune Cookie". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E06.180514.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 & 6 [VIU Ver.] "Will You be My Light?" & "Don’t Eat It!". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E06.180514.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 8 [Kocowa Ver.] "Will You be My Light?", "Don’t Eat It!", "The Chop Off" & "The Fortune Cookie". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E05.180514.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 & 6 [VIU Ver.] "Will You be My Light?" & "Don’t Eat It!". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E05.180514.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 8 [Kocowa Ver.] "Will You be My Light?", "Don’t Eat It!", "The Chop Off" & "The Fortune Cookie". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E04.180508.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 & 4 [VIU Ver.] "Come to My Wedding" & "Let Me Open a Restaurant Here". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E04.180508.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "How Many People Get a Divorce?", "Can I Get a Bowl of Jajangmyeon?", "Come to My Wedding" & "Let Me Open a Restaurant Here". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E03.180508.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 & 4 [VIU Ver.] "Come to My Wedding" & "Let Me Open a Restaurant Here". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E03.180508.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "How Many People Get a Divorce?", "Can I Get a Bowl of Jajangmyeon?", "Come to My Wedding" & "Let Me Open a Restaurant Here". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E02.180507.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "How Many People Get a Divorce?" & "Can I Get a Bowl of Jajangmyeon?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E02.180507.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "How Many People Get a Divorce?", "Can I Get a Bowl of Jajangmyeon?", "Come to My Wedding" & "Let Me Open a Restaurant Here". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E01.180507.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "How Many People Get a Divorce?" & "Can I Get a Bowl of Jajangmyeon?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love-E01.180507.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "How Many People Get a Divorce?", "Can I Get a Bowl of Jajangmyeon?", "Come to My Wedding" & "Let Me Open a Restaurant Here". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E34.180710.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 31-34 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E33.180710.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 31-34 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E32.180709.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 31-34 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E31.180709.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 31-34 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E30.180703.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 27-30 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E29.180703.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 27-30 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E28.180702.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 27-30 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E27.180702.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 27-30 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E26.180626.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 17-26 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E25.180626.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 17-26 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E24.180625.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 17-26 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E23.180625.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 17-26 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E22.180611.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 17-26 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E21.180611.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 17-26 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E20.180605.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 17-26 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E19.180605.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 17-26 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E18.180604.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 17-26 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E17.180604.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 17-26 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E16.180529.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 9-16 | 100% Subbed.  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E15.180529.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 9-16 | 100% Subbed.  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E14.180528.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 9-16 | 100% Subbed.  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E13.180528.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 9-16 | 100% Subbed.  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E12.180522.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 9-16 | 100% Subbed.  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E11.180522.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 9-16 | 100% Subbed.  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E10.180521.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 9-16 | 100% Subbed.  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E09.180521.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 9-16 | 100% Subbed.  
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E08.180515.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-8 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E07.180515.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-8 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E06.180514.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-8 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E05.180514.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-8 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E04.180508.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-8 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E03.180508.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-8 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E02.180507.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-8 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Wok.of.Love.E01.180507.720p-NEXT-VIKI   ayamefan13
[Viki Ver.] Episode 1-8 | 100% Subbed. 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.Ep01-38.Complete-NEXT-VIU-RuoXi   kamote_kid
[Complete VIU Version] Just compiled the subs synced and uploaded by RuoXi... enjoy! download link: zipansion.com/3Ocai 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E38.END.180717.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 37 & 38 [VIU Ver.] "Jajangmyeon and Sweet and Sour Pork" & "The Final Episode". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E38.END.180717.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 35 - 38 [Kocowa Ver.] "Go On a Blind Date", "Send Sae Woo Home", "Jajangmyeon and Sweet and Sour Pork" & "The Final Episode". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E37.180717.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 37 & 38 [VIU Ver.] "Jajangmyeon and Sweet and Sour Pork" & "The Final Episode". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E37.180717.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 35 - 38 [Kocowa Ver.] "Go On a Blind Date", "Send Sae Woo Home", "Jajangmyeon and Sweet and Sour Pork" & "The Final Episode". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E36.180716.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 35 & 36 [VIU Ver.] "Go On a Blind Date" & "Send Sae Woo Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E36.180716.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 35 - 38 [Kocowa Ver.] "Go On a Blind Date", "Send Sae Woo Home", "Jajangmyeon and Sweet and Sour Pork" & "The Final Episode". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E35.180716.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 35 & 36 [VIU Ver.] "Go On a Blind Date" & "Send Sae Woo Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E35.180716.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 35 - 38 [Kocowa Ver.] "Go On a Blind Date", "Send Sae Woo Home", "Jajangmyeon and Sweet and Sour Pork" & "The Final Episode". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E34.180710.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 33 & 34 [VIU Ver.] "You Don't Have Time" & "I Told You It Was Hard". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E34.180710.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 31 - 34 [Kocowa Ver.] "We'll Have a Truce for Now", "Please Help Me", "You Don't Have Time" & "I Told You It Was Hard". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E33.180710.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 33 & 34 [VIU Ver.] "You Don't Have Time" & "I Told You It Was Hard". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E33.180710.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 31 - 34 [Kocowa Ver.] "We'll Have a Truce for Now", "Please Help Me", "You Don't Have Time" & "I Told You It Was Hard". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E32.180709.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 31 & 32 [VIU Ver.] "We'll Have a Truce for Now" & "Please Help Me". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E32.180709.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 31 - 34 [Kocowa Ver.] "We'll Have a Truce for Now", "Please Help Me", "You Don't Have Time" & "I Told You It Was Hard". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E31.180709.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 31 & 32 [VIU Ver.] "We'll Have a Truce for Now" & "Please Help Me". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E31.180709.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 31 - 34 [Kocowa Ver.] "We'll Have a Truce for Now", "Please Help Me", "You Don't Have Time" & "I Told You It Was Hard". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E30.180703.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 29 & 30 [VIU Ver.] "Come Back" & "The Thrill of Secret Relationships". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E30.180703.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 27 - 30 [Kocowa Ver.] "I Beg of You", "Why Did You Want to See Me?", "Come Back" & "The Thrill of Secret Relationships". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E29.180703.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 29 & 30 [VIU Ver.] "Come Back" & "The Thrill of Secret Relationships". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E29.180703.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 27 - 30 [Kocowa Ver.] "I Beg of You", "Why Did You Want to See Me?", "Come Back" & "The Thrill of Secret Relationships". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E28.180702.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 27 & 28 [VIU Ver.] "I Beg of You" & "Why Did You Want to See Me?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E28.180702.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 27 - 30 [Kocowa Ver.] "I Beg of You", "Why Did You Want to See Me?", "Come Back" & "The Thrill of Secret Relationships". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E27.180702.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 27 & 28 [VIU Ver.] "I Beg of You" & "Why Did You Want to See Me?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E27.180702.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 27 - 30 [Kocowa Ver.] "I Beg of You", "Why Did You Want to See Me?", "Come Back" & "The Thrill of Secret Relationships". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E26.180626.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 25 & 26 [VIU Ver.] "I Have Something to Tell You" & "No-show". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E26.180626.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 23 - 26 [Kocowa Ver.] "Finishing Touch Versus Hungry Wok", "I… Like You", "I Have Something to Tell You" & "No-show". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E25.180626.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 25 & 26 [VIU Ver.] "I Have Something to Tell You" & "No-show". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E25.180626.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 23 - 26 [Kocowa Ver.] "Finishing Touch Versus Hungry Wok", "I… Like You", "I Have Something to Tell You" & "No-show". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E24.180625.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 23 & 24 [VIU Ver.] "Finishing Touch Versus Hungry Wok" & "I… Like You". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E24.180625.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 23 - 26 [Kocowa Ver.] "Finishing Touch Versus Hungry Wok", "I… Like You", "I Have Something to Tell You" & "No-show". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E23.180625.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 23 & 24 [VIU Ver.] "Finishing Touch Versus Hungry Wok" & "I… Like You". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E23.180625.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 23 - 26 [Kocowa Ver.] "Finishing Touch Versus Hungry Wok", "I… Like You", "I Have Something to Tell You" & "No-show". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E22.180611.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 21 & 22 [VIU Ver.] "10,000 Dollars" & "The Plates Were Empty". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E22.180611.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 21 & 22 [Kocowa Ver.] "10,000 Dollars" & "The Plates Were Empty". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Ep. 23 & 24 will not air as originally scheduled on Tuesday, June 12, 2018 due to news coverage of U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-Un's summit in Singapore. Ep.23 & 24 will also not air the following week due to coverage of the 2018 FIFA World Cup. Ep.23 & 24 will instead air on Monday, June 25, 2018. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E21.180611.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 21 & 22 [VIU Ver.] "10,000 Dollars" & "The Plates Were Empty". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E21.180611.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 21 & 22 [Kocowa Ver.] "10,000 Dollars" & "The Plates Were Empty". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Note : Ep. 23 & 24 will not air as originally scheduled on Tuesday, June 12, 2018 due to news coverage of U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-Un's summit in Singapore. Ep.23 & 24 will also not air the following week due to coverage of the 2018 FIFA World Cup. Ep.23 & 24 will instead air on Monday, June 25, 2018. Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E20.180605.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 19 & 20 [VIU Ver.] "Just in Case" & "Are They Single or Married?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E20.180605.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 17 - 20 [KocowaVer.] "I Split Up with My Wife", "Poong’s Recipe Book", "Just in Case" & "Are They Single or Married?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E19.180605.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 19 & 20 [VIU Ver.] "Just in Case" & "Are They Single or Married?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E19.180605.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 17 - 20 [KocowaVer.] "I Split Up with My Wife", "Poong’s Recipe Book", "Just in Case" & "Are They Single or Married?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E18.180604.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 17 & 18 [VIU Ver.] "I Split Up with My Wife" & "Poong’s Recipe Book". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E18.180604.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 17 - 20 [KocowaVer.] "I Split Up with My Wife", "Poong’s Recipe Book", "Just in Case" & "Are They Single or Married?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E17.180604.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 17 & 18 [VIU Ver.] "I Split Up with My Wife" & "Poong’s Recipe Book". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E17.180604.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 17 - 20 [KocowaVer.] "I Split Up with My Wife", "Poong’s Recipe Book", "Just in Case" & "Are They Single or Married?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E16.180529.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 & 16 [VIU Ver.] "It’s a Dream" & "Hungry Wok". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E16.180529.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "Let’s Keep the Ring On", "So, You’re Not Sick?", "It’s a Dream" & "Hungry Wok". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E15.180529.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 15 & 16 [VIU Ver.] "It’s a Dream" & "Hungry Wok". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E15.180529.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "Let’s Keep the Ring On", "So, You’re Not Sick?", "It’s a Dream" & "Hungry Wok". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E14.180528.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 & 14 [VIU Ver.] "Let’s Keep the Ring On" & "So, You’re Not Sick?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E14.180528.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "Let’s Keep the Ring On", "So, You’re Not Sick?", "It’s a Dream" & "Hungry Wok". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E13.180528.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 & 14 [VIU Ver.] "Let’s Keep the Ring On" & "So, You’re Not Sick?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E13.180528.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 - 16 [Kocowa Ver.] "Let’s Keep the Ring On", "So, You’re Not Sick?", "It’s a Dream" & "Hungry Wok". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E12.180522.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 & 12 [VIU Ver.] "Open Your Eyes Properly!" & "Mom, I’m Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E12.180522.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Come to Hungry Frying Pan", "What is This?", "Open Your Eyes Properly!" & "Mom, I’m Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E11.180522.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 & 12 [VIU Ver.] "Open Your Eyes Properly!" & "Mom, I’m Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E11.180522.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Come to Hungry Frying Pan", "What is This?", "Open Your Eyes Properly!" & "Mom, I’m Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E10.180521.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 & 10 [VIU Ver.] "Come to Hungry Frying Pan" & "What is This?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E10.180521.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Come to Hungry Frying Pan", "What is This?", "Open Your Eyes Properly!" & "Mom, I’m Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E09.180521.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 & 10 [VIU Ver.] "Come to Hungry Frying Pan" & "What is This?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E09.180521.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 - 12 [Kocowa Ver.] "Come to Hungry Frying Pan", "What is This?", "Open Your Eyes Properly!" & "Mom, I’m Home". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E08.180515.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 & 8 [VIU Ver.] "The Chop Off" & "The Fortune Cookie". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E08.180514.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 8 [Kocowa Ver.] "Will You be My Light?", "Don’t Eat It!", "The Chop Off" & "The Fortune Cookie". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E07.180515.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 & 8 [VIU Ver.] "The Chop Off" & "The Fortune Cookie". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E07.180514.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 8 [Kocowa Ver.] "Will You be My Light?", "Don’t Eat It!", "The Chop Off" & "The Fortune Cookie". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E06.180514.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 & 6 [VIU Ver.] "Will You be My Light?" & "Don’t Eat It!". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E06.180514.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 8 [Kocowa Ver.] "Will You be My Light?", "Don’t Eat It!", "The Chop Off" & "The Fortune Cookie". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E05.180514.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 & 6 [VIU Ver.] "Will You be My Light?" & "Don’t Eat It!". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E05.180514.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 - 8 [Kocowa Ver.] "Will You be My Light?", "Don’t Eat It!", "The Chop Off" & "The Fortune Cookie". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E04.180508.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 & 4 [VIU Ver.] "Come to My Wedding" & "Let Me Open a Restaurant Here". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E04.180508.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "How Many People Get a Divorce?", "Can I Get a Bowl of Jajangmyeon?", "Come to My Wedding" & "Let Me Open a Restaurant Here". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E03.180508.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 & 4 [VIU Ver.] "Come to My Wedding" & "Let Me Open a Restaurant Here". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E03.180508.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "How Many People Get a Divorce?", "Can I Get a Bowl of Jajangmyeon?", "Come to My Wedding" & "Let Me Open a Restaurant Here". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E02.180507.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "How Many People Get a Divorce?" & "Can I Get a Bowl of Jajangmyeon?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E02.180507.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "How Many People Get a Divorce?", "Can I Get a Bowl of Jajangmyeon?", "Come to My Wedding" & "Let Me Open a Restaurant Here". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E01.180507.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 & 2 [VIU Ver.] "How Many People Get a Divorce?" & "Can I Get a Bowl of Jajangmyeon?". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 기름진 멜로.Greasy.Melo.E01.180507.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 - 4 [Kocowa Ver.] "How Many People Get a Divorce?", "Can I Get a Bowl of Jajangmyeon?", "Come to My Wedding" & "Let Me Open a Restaurant Here". Synced for NEXT. Enjoy.. ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^  
English Wok.of.Love.EP38-END   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP37   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP36   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP35   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP34   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP33   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP32   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP31   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP30   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP29   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP28   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP27   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP26   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP25   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP24   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP23   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP22   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP21   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP20   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP19   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP18   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP17   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP16   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP15   kique454
algoparaver2.blogspot.com 
English Wok.of.Love.EP13-14   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English Wok.of.Love.EP11-12   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English Wok.of.Love.EP09-10   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English Wok.of.Love.EP08   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English Wok.of.Love.EP07   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English Wok.of.Love.EP06   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English Wok.of.Love.EP05   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English Wok.of.Love.EP04   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English Wok.of.Love.EP03   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English Wok.of.Love.EP02   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English Wok.of.Love.EP01   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English Wok.of.Love.E38.END   huebman
E38 END KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E37-38 END   huebman
E37-E38 END KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E37   huebman
E37 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E36   huebman
E36 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E35-E36   huebman
E35-E36 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E35-38.END[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.35-38.END[360p;450p;720p]VIU 
English Wok.of.Love.E35   huebman
E35 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E34   huebman
E34 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E33-34[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.33-34[360p;450p;720p]VIU 
English Wok.of.Love.E33   huebman
E33 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E32   huebman
E32 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E31-32[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.31-32[360p;450p;720p]VIU 
English Wok.of.Love.E31   huebman
E31 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E30   huebman
E30 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E29   huebman
E29 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E28   huebman
E28 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E27-30[360p;450;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.27-30[360p;450;720p]VIU 
English Wok.of.Love.E27   huebman
E27 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E26   huebman
E26 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E25   huebman
E25 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E24   huebman
E24 KCW Subs Sync 4 NEXt 
English Wok.of.Love.E23-26[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.23-26[360p;450p;720p]VIU 
English Wok.of.Love.E23   huebman
E23 & E24 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E23   huebman
E23 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E22   huebman
E22 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E21-22[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.21-22[360p;450p;720p]VIU 
English Wok.of.Love.E21   huebman
E21 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E20   huebman
E20 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E19   huebman
E19 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E18   huebman
E18 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E17-20[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.17-20[360p;450p;720p]VIU 
English Wok.of.Love.E17   huebman
E17 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E16   huebman
E16 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E15   huebman
E15 KCW Subs Sync 4 NEXT 
English Wok.of.Love.E13-16[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13-16[360p;450p;720p]VIU 
English Wok.of.Love.E11-12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.11-12[360p;450p;720p]VIU 
English Wok.of.Love.E09-10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09-10[360p;450p;720p]VIU 
English Wok.of.Love.E07-08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07-08[360p;450p;720p]VIU 
English Wok.of.Love.E05-06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05-06[360p;450p;720p]VIU 
English Wok.of.Love.E01-38.END[360p;450p;720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-38.END[360p;450p;720p;1080p]VIU 
English Wok.of.Love.E01-04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-04[360p;450p;720p]KOCOWA 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E38.END.180717.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E37.180717.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E36.180716.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E35.180716.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E34.180710.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E33.180710.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E32.180709.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E31.180709.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E30.180703.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E29.180703.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E28.180702.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E27.180702.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E26.180626.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E25.180626.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E24.180625.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E23.180625.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E22.180611.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E21.180611.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTESTتقدیم به تمام  
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E20.180605.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های لیرانیHOTTEST تقدیم به تمام  
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E19.180605.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E18.180604.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E17.180604.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E16.180529.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام  
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E15.180529.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام  
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E14.180528.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E13.180528.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E12.180522.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E11.180522.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E10.180521.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E09.180521.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام  
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E08.180515.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام  
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E07.180515.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام  
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E06.180514.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E05.180514.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E04.180508.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTESTتقدیم به تمام 
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E03.180508.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTESTتقدیم به تمام  
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E02.180507.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام  
Farsi/Persian 기름진 멜로.Wok.of.Love.E01.180507.Opus Sub   Mahboobe1994
Mahboobe1994►► telegram►► @opussub های ایرانیHOTTEST تقدیم به تمام  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E38.END.180717.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :* The End. :( 
Farsi/Persian Wok.of.Love.E37.180717.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E36.180716.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E35.180716.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E34.180710.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E33.180710.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E32.180709.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E31.180709.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E30.180703.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E29.180703.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E28.180702.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E27.180702.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E26.180626.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E25.180626.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E24.180625.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E23.180625.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E22.180611.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E21.180611.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E20.180605.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E19.180605.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E18.180604.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E17.180604.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E16.180529.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E15.180529.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E14.180528.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E13.180528.Persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E12.180522.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E11.180522.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E10.180521.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E09.180521.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E08.180515.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E07.180515.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E06.180514.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E05.180514.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :*  
Farsi/Persian Wok.of.Love.E04.180508.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :* 
Farsi/Persian Wok.of.Love.E03.180508.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :* 
Farsi/Persian Wok.of.Love.E02.180507.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :* 
Farsi/Persian Wok.of.Love.E01.180507.persian sub   Little_Girl
زیرنویس هم از روی متن انگلیسی و هم شنیداری کره ای انجام شده لذت ببرید :* 
Farsi/Persian Wok of Love Episode 38   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 37   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 36   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 35   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 34   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 33   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 32   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 31   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 30   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 29   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 28   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 27   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 26   Persian Dream Team
Rasselas @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 25   Persian Dream Team
Rasselas @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 24   Persian Dream Team
Rasselas @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 23   Persian Dream Team
Rasselas @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 22   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 21   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 20   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 19   Persian Dream Team
Dangsu @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 18   Persian Dream Team
Dangsu @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 17   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 16   Persian Dream Team
Shima - DoNyA @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 15   Persian Dream Team
Baran - Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 14   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 13   Persian Dream Team
Baran @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 12   Persian Dream Team
DoNyA @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 11   Persian Dream Team
Baran @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 10   Persian Dream Team
Baran - DoNyA @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 09   Persian Dream Team
Shima - Baran @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 08   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 07   Persian Dream Team
DoNyA - Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 06   Persian Dream Team
Baran @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 05   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian Wok of Love Episode 04   Persian Dream Team
DoNyA @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 03   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 02   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
Farsi/Persian Wok of Love Episode 01   Persian Dream Team
DoNyA @PersianDreamTeam 
Farsi/Persian Wok of Love - All Episod   Persian Dream Team
Shima @PersianDreamTeam  
French Wok.of.Love.E38.END.180717.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E37.180717.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E36.180716.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E35.180716.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E34.180710.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E33.180710.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E32.180709.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E31.180709.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E30.180703.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E29.180703.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E28.180702.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E27.180702.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E26.180626.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E25.180626.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E24.180625.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E23.180625.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E22.180611.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E21.180611.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E20.180605.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E19.180605.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E18.180604.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E17.180604.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E16.180529.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E15.180529.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E13.180528.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E12.180522.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E11.180522.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E10.180521.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E09.180521.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E08.180515.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E07.180515.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E06.180514.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E05.180514.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E04.180508.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E03.180508.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E02.180507.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok.of.Love.E01.180507.720p-NEXT   Dai973
 
French Wok Of Love [01-38]   Dai973
720p Next 
French Wok d'Amour (기름진 멜로)   copieur
 
French Wok of Love (Greasy Melo / Gireumjin Mello / 기름진 멜로)   Dai973
 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡWok.of.Love.E32.HDTV.H264   kikianin
(Episode 32) Wok of Love - Greasy Melo 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡWok.of.Love.E31.HDTV.H264   kikianin
(Episode 31) Wok of Love - Greasy Melo 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE38 END.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 38 END] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Sampai bertemu di drama lainnya. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE37.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 37] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Episode 38 END menyusul. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE36.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 35-36] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Suka nonton drama ini karena menarik makanannya, hehe. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE35.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 35-36] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Suka nonton drama ini karena menarik makanannya, hehe. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE34.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 34] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE33.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 33] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE32.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 31-32] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE31.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 31-32] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE30.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 30] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE29.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 29] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Episode 30 menyusul. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE28.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 28] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE27.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 27] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE26.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 25-26] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE25.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 25-26] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE24.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 23-24] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE23.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 23-24] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE22.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 21-22] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE21.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 21-22] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE20.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 19-20] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE19.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 19-20] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE18.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 17-18] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE17.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 17-18] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE16.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 15-16] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE15.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 15-16] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE14.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 13-14] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE13.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 13-14] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE12.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 11-12] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE11.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 11-12] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE10.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 9-10] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE09.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 9-10] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE08.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 7-8] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE07.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 7-8] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE06.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 6] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE05.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 5] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Episode 6 menyusul. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE04.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 4] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Maaf telat. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE03.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 3] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Jang Hyuk setelah bermain di money flower yang memerankan orang ambisius dan main di drama ini yang agak konyol jadi ngefans banget sama aktingnya 😍. Episode 4 menyusul. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE02.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 1-2] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Lee Jun Ho - Jang Hyuk - Jung Ryeo Won bertemu dalam satu drama 😍. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡㅡGreasy MeloㅡㅡE01.NEXT.VIU   SULTAN_KHILAF
[Episode 1-2] Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Lee Jun Ho - Jang Hyuk - Jung Ryeo Won bertemu dalam satu drama 😍. Selamat menonton😊 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E38.END.180717💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - Was It You) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) (Kassy - At Beginning Of Love) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E37.180717💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - Was It You) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) (Kassy - At Beginning Of Love) || 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E36.180716💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - Was It You) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) (Kassy - At Beginning Of Love) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E35.180716💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - Was It You) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) (Kassy - At Beginning Of Love) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E34.180710💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) (Kassy - At Beginning Of Love) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E33.180710💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) (Kassy - At Beginning Of Love) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E32.180709💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) (Kassy - At Beginning Of Love) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E31.180709💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) (Kassy - At Beginning Of Love) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E30.180703💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) (Kassy - At Beginning Of Love) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E29.180703💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) (Kassy - At Beginning Of Love) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E28.180702💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) (Kassy - At Beginning Of Love) || 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E27.180702💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) (Kassy - At Beginning Of Love) || 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E24.180625💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) || Untuk minggu ini, saya upload lebih telat dari biasanya. Mohon maaf~ 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E23.180625💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) || Untuk minggu ini, saya upload lebih telat dari biasanya. Mohon maaf~  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E22.180611💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) || Untuk minggu ini, saya upload lebih telat dari biasanya. Mohon maaf~  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E21.180611💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) (Jooyoung - I'll Do It Every Day) || Untuk minggu ini, saya upload lebih telat dari biasanya. Mohon maaf~ 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E20.180605💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E19.180605💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E18.180604💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E17.180604💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E16.180529💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - Was It You) (Joo Young - I'll Do It Every Day) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E15.180529💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - Was It You) (Joo Young - I'll Do It Every Day) || 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E14.180528💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E13.180528💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) || 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E12.180522💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E11.180522💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) || 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E10.180521💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E09.180521💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E08.180515💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E07.180515💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E06.180514💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E05.180514💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) ||  
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E04.180508💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) || 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E03.180508💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) || 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E02.180507💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) || 
Indonesian 기름진멜로ㅡㅡ💚Greasy.Melo.E01.180507💚ㅡㅡby.uchakka   uchakka
💚JYP Nation💚 || "OST Wok Of Love" (Jung Se Woon - There Something) (Choi Youngjae - At The Usual Time) (Baek A Yeon - 너였었니) || 
Indonesian 기름진 멜로ㅡWok-of-Love-Complete-Episodes-Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E38.END.180717.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E37.180717.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E36.180716.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E35.180716.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E34.180710.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E33.180710.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E32.180709.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E31.180709.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E30.180703.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E29.180703.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E28.180702.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E27.180702.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E26.180626.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E25.180626.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E24.180625.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E23.180625.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E22.180611.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E21.180611.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E20.180605.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E19.180605.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E18.180604.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E17.180604.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E16.180529.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E15.180529.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E14.180528.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E13.180528.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E12.180522.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E11.180522.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E10.180521.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E09.180521.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E08.180515.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E07.180515.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E06.180514.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E05.180514.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me 
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E04.180508.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E03.180508.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E02.180507.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 기름진 멜로-Wok-of-Love-E01.180507.Baalthazar   Baalthazar
IDFL™ SubsCrew | Kunjungi http://idfl.me  
Indonesian 🍲기름진 멜로 (2018)~~~Wok of Love EP 04~~~jasmineyusuf   jasmineyusuf
Enjooy Chingu-dul....😁 Maaf kalau masih ada yang kurang berkenan. I tried my best...  
Indonesian 🍲기름진 멜로 (2018)~~~Wok of Love EP 03~~~jasmineyusuf   jasmineyusuf
Enjooy Chingu-dul....😁 Maaf kalau masih ada yang kurang berkenan. I tried my best...  
Indonesian 🍲기름진 멜로 (2018)~~~Wok of Love EP 02~~~jasmineyusuf   jasmineyusuf
Enjooy Chingu-dul....😁 Maaf kalau masih ada yang kurang berkenan. I tried my best...  
Indonesian 🍲기름진 멜로 (2018)~~~Wok of Love EP 01~~~jasmineyusuf   jasmineyusuf
Enjooy Chingu-dul....😁 Maaf kalau masih ada yang kurang berkenan. I tried my best...  
Indonesian Wok.of.Love.E25.180626.720p-NEXT   TZ17
Enjoy :) 
Indonesian Wok.of.Love.E13Chals1703   Chals1703
Selamat Menjalankan Ibadah Puasa ^^ 
Indonesian Wok.of.Love.E11Chals1703   Chals1703
Yang sudah rate thanks,yang pakai juga terima kasih  
Indonesian Wok.of.Love.E10Chals1703   Chals1703
Yang sudah pakai thanks,selamat menjalankan ibadah puasa 
Indonesian Wok.of.Love.E09Chals1703   Chals1703
Silahkan dipakai  
Indonesian Wok.of.Love.E08Chals1703   Chals1703
Yang sudah pakai,kamsahamnida ^.^ 
Indonesian Wok.of.Love.E07Chals1703   Chals1703
Silahkan Dipakai,Enjoy ^.^ 
Indonesian Wok.of.Love.E06Chals1703   Chals1703
 
Indonesian Wok.of.Love.E05Chals1703   Chals1703
Sedikit improve,hope you enjoy 
Spanish 기름진 멜로.Wok.of.Love.E31-38.FIN.NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 기름진 멜로.Wok.of.Love.E29-30.NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 기름진 멜로.Wok.of.Love.E01-28.NEXT-VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish Wok of Love Ep 38 End   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok of Love Ep 37   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 36   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 35   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 34   Jese_Hdez
Subtítulos al español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 33   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 32   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 31   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 30   Jese_Hdez
Subtítulos al Español Para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 29   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 28   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 27   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 26   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 25   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 24   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 23   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 22   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 21   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Koera Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 20   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 19   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 18   Jese_Hdez
Subtítulos al Español Para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 17   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 16   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 15   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 14   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 13   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 12   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 11   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 10   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 09   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 08   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 07   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 06   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 05   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 04   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 03   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 02   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas 
Spanish Wok Of Love Ep 01   Jese_Hdez
Subtítulos al Español para Korea Descargas