صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Caped._.crusader (71)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Farsi/Persian The Death of Stalin
(2017)
    0 comments 9 received 285
1 days ago
Farsi/Persian The Death of Stalin
(2017)
    0 comments 13 received 350
2 days ago
Farsi/Persian Happy End
(2017)
    2 comments 9 received 207
7 days ago
Farsi/Persian Tragedy Girls
(2017)
    0 comments 6 received 162
7 days ago
Farsi/Persian Loveless (Nelyubov)
(2017)
    1 comments 8 received 175
9 days ago
Farsi/Persian Black Lightning - First Season
(2018)
    0 comments 7 received 117
10 days ago
Farsi/Persian Loveless (Nelyubov)
(2017)
    0 comments 9 received 189
12 days ago
Farsi/Persian Altered Carbon - First Season
(2018)
    0 comments 16 received 278
16 days ago
Farsi/Persian Black Lightning - First Season
(2018)
    0 comments 7 received 96
17 days ago
Farsi/Persian Altered Carbon - First Season
(2018)
    0 comments 13 received 289
17 days ago
Farsi/Persian Tragedy Girls
(2017)
    1 comments 6 received 185
20 days ago
Farsi/Persian Roman J. Israel, Esq.
(2017)
    0 comments 14 received 687
26 days ago
Farsi/Persian Ikiru
(1956)
    0 comments 7 received 60
1/18/2018
Farsi/Persian Cameraperson
(2016)
    0 comments 9 received 50
1/15/2018
Farsi/Persian Demon
(2015)
    0 comments 5 received 41
1/15/2018
Farsi/Persian Thank You for Your Service
(2017)
    0 comments 10 received 343
1/12/2018
Farsi/Persian Joshy
(2016)
    0 comments 10 received 77
1/9/2018
Farsi/Persian Nine Souls (9 Souls / Nain souruzu)
(2003)
    1 comments 9 received 39
1/7/2018
Farsi/Persian Demon
(2015)
    0 comments 7 received 44
1/4/2018
Farsi/Persian Dark Matter
(2007)
    0 comments 6 received 37
1/3/2018
Farsi/Persian Casino
(1995)
    0 comments 8 received 122
12/29/2017
Farsi/Persian Chinatown
(1974)
    0 comments 7 received 135
12/25/2017
Farsi/Persian Breathe
(2017)
    0 comments 14 received 550
12/22/2017
Farsi/Persian Battle of the Sexes
(2017)
    0 comments 13 received 545
12/21/2017
Farsi/Persian Akeelah and the Bee
(2006)
    0 comments 7 received 47
12/20/2017
Farsi/Persian Hacker (Anonymous)
(2016)
    0 comments 4 received 102
12/17/2017
Farsi/Persian The Marvelous Mrs. Maisel - First Season
(2017)
    0 comments 12 received 235
12/15/2017
Farsi/Persian Elle
(2016)
    0 comments 5 received 99
12/14/2017
Farsi/Persian The Marvelous Mrs. Maisel - First Season
(2017)
    0 comments 14 received 248
12/13/2017
Farsi/Persian The Marvelous Mrs. Maisel - First Season
(2017)
    0 comments 16 received 265
12/12/2017
Farsi/Persian Home Again
(2017)
    0 comments 17 received 740
12/7/2017
Farsi/Persian The Flash - فصل چهارم
(2017)
    0 comments 7 received 490
10/18/2017
Farsi/Persian Demons
(2017)
    0 comments 4 received 133
10/8/2017
Farsi/Persian The Dark Tower
(2017)
    0 comments 9 received 1,017
10/8/2017
Farsi/Persian Literally, Right Before Aaron
(2017)
    0 comments 7 received 191
10/7/2017
Farsi/Persian Lowriders
(2017)
    0 comments 4 received 144
10/4/2017