صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Doomxknight (386)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Kansas Raiders
(1950)
Blu-ray   0 comments 2 received 12
2 days ago
English Zero Hour!
(1957)
Web   0 comments 1 received 6
4 days ago
English Zero Hour!
(1957)
Web   0 comments 1 received 6
4 days ago
English Island of Lost Souls
(1932)
Blu-ray   0 comments 1 received 9
6 days ago
Arabic Island of Lost Souls
(1932)
Blu-ray   0 comments 1 received 15
8 days ago
Arabic The Mark of Zorro
(1940)
Blu-ray   0 comments 2 received 28
18 days ago
Arabic The House on 92nd Street
(1945)
Blu-ray   0 comments 2 received 16
19 days ago
English A Slight Case of Murder
(1938)
Web   0 comments 2 received 7
20 days ago
English Smoke Signal (Cara a la Muerte)
(1955)
Web   0 comments 2 received 20
20 days ago
Arabic The Spiral Staircase
(1946)
Blu-ray   1 comments 6 received 56
26 days ago
English The Spiral Staircase
(1946)
Blu-ray   0 comments 1 received 309
26 days ago
Arabic Yellow Sky
(1948)
Blu-ray   0 comments 4 received 26
27 days ago
Arabic Twice Told Tales
(1963)
Blu-ray   0 comments 2 received 13
28 days ago
Arabic Beau Geste
(1939)
Blu-ray   0 comments 3 received 19
29 days ago
English The High and the Mighty
(1954)
Web   0 comments 3 received 25
29 days ago
Arabic Strait-Jacket
(1964)
Blu-ray   1 comments 4 received 21
9/21/2018
Arabic My Sister Eileen
(1955)
Blu-ray   0 comments 1 received 11
9/21/2018
English The Revolt of Mamie Stover
(1956)
Blu-ray   0 comments 1 received 126
9/20/2018
Arabic Mark of the Vampire
(1935)
Web   0 comments 2 received 14
9/20/2018
Arabic A Raisin in the Sun
(1961)
Blu-ray   0 comments 4 received 105
9/20/2018
English A Raisin in the Sun
(1961)
Blu-ray   0 comments 3 received 359
9/20/2018
English Arizona Raiders
(1965)
Web   0 comments 0 received 35
9/20/2018
Arabic Destry Rides Again
(1939)
Blu-ray   0 comments 2 received 22
9/18/2018
Arabic Telefon
(1977)
Web   0 comments 1 received 23
9/14/2018
English Watch on the Rhine
(1943)
Web   0 comments 1 received 23
9/14/2018
Arabic Watch on the Rhine
(1943)
Web   0 comments 3 received 11
9/14/2018
Arabic Angel of Evil (Vallanzasca : Gli angeli del male)
(2010)
Blu-ray   4 comments 3 received 16
9/12/2018
English Merrily We Live
(1938)
Blu-ray   0 comments 1 received 21
9/10/2018
English The Last Hunt
(1956)
Blu-ray   1 comments 7 received 322
9/10/2018
Arabic Loving Pablo
(2018)
Blu-ray   0 comments 6 received 857
9/3/2018
Arabic A Matter Of Life And Death AKA Stairway to Heaven
(1946)
Blu-ray   1 comments 2 received 38
9/2/2018
Arabic The Hunting Party
(1971)
Blu-ray   0 comments 1 received 106
8/26/2018
Arabic Valdez Is Coming
(1971)
Blu-ray   1 comments 3 received 91
8/25/2018
Arabic The Deadly Affair
(1966)
Blu-ray   0 comments 2 received 56
8/25/2018
Arabic Iceman
(1984)
Web   0 comments 3 received 50
8/24/2018
Arabic Loving Pablo
(2018)
Blu-ray   0 comments 11 received 1,099
8/24/2018