صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Doomxknight (322)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English I Am Sartana, Trade Your Guns for a Coffin (C'è Sartana... vendi la pistola e comprati la bara)
(1970)
Blu-ray   0 comments 0 received 8
1 days ago
English Light the Fuse... Sartana Is Coming
(1970)
Blu-ray   0 comments 0 received 15
1 days ago
English If You Meet Sartana Pray for Your Death
(1968)
Blu-ray   0 comments 1 received 32
1 days ago
English Sartana the Gravedigger
(1969)
Blu-ray   0 comments 0 received 14
1 days ago
English Have a Good Funeral, My Friend... Sartana Will Pay
(1970)
Blu-ray   0 comments 0 received 9
1 days ago
English Shockproof
(1949)
Blu-ray   0 comments 0 received 5
3 days ago
Arabic The 39 Steps
(1935)
Blu-ray   0 comments 4 received 14
8 days ago
Arabic Seven Brides for Seven Brothers
(1954)
Blu-ray   0 comments 5 received 28
10 days ago
Arabic Morocco
(1930)
Blu-ray   0 comments 4 received 50
11 days ago
Arabic The Devil Is a Woman
(1935)
Blu-ray   0 comments 3 received 40
11 days ago
Arabic Shanghai Express
(1932)
Blu-ray   2 comments 4 received 53
12 days ago
Arabic Gun Crazy (Deadly Is the Female)
(1950)
Blu-ray   0 comments 3 received 18
20 days ago
Arabic The Woman In The Window
(1944)
Blu-ray   0 comments 3 received 70
20 days ago
Arabic Il Mercenario - The Mercenary
(1968)
Blu-ray   0 comments 2 received 17
21 days ago
English Posse from Hell
(1961)
Blu-ray   0 comments 2 received 54
22 days ago
Arabic Posse from Hell
(1961)
Blu-ray   0 comments 4 received 66
22 days ago
English Son of Ali Baba
(1952)
Web   0 comments 2 received 28
24 days ago
Arabic Son of Ali Baba
(1952)
Web   0 comments 3 received 18
24 days ago
Arabic Knock on Any Door
(1949)
Blu-ray   0 comments 3 received 10
28 days ago
Arabic Ride the High Country
(1962)
Blu-ray   0 comments 3 received 20
28 days ago
Arabic The Desperate Hours
(1955)
Web   0 comments 3 received 18
28 days ago
Arabic The World In His Arms
(1952)
Blu-ray   0 comments 4 received 107
28 days ago
Arabic The Tall T
(1957)
Blu-ray   0 comments 4 received 52
6/11/2018
Arabic The Wilby Conspiracy
(1975)
Blu-ray   0 comments 3 received 42
6/11/2018
Arabic The Quiller Memorandum
(1966)
Blu-ray   1 comments 4 received 31
6/11/2018
Arabic Buchanan Rides Alone
(1958)
Blu-ray   0 comments 4 received 46
6/10/2018
Arabic Ride Lonesome
(1959)
Blu-ray   1 comments 3 received 24
6/8/2018
Arabic Decision at Sundown
(1957)
Blu-ray   0 comments 3 received 60
6/8/2018
Arabic The Alamo
(1960)
Web   0 comments 4 received 51
6/2/2018
Arabic The Sons of Katie Elder
(1965)
Web   0 comments 3 received 25
6/1/2018
Arabic Moscow on the Hudson
(1984)
Blu-ray   2 comments 4 received 20
5/28/2018
Arabic Madigan
(1968)
Web   0 comments 3 received 14
5/27/2018
Arabic The Westerner
(1940)
Web   0 comments 4 received 18
5/27/2018
Arabic Portrait in black
(1960)
Blu-ray   0 comments 4 received 17
5/26/2018
English Apache
(1954)
Blu-ray   0 comments 2 received 102
5/26/2018
Arabic Apache
(1954)
Blu-ray   0 comments 5 received 79
5/26/2018