صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by rockfella (37)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English If Paris Downcast (Ru Ruo Ba Li Bu Kuai Le / 如若巴黎不快乐)
(2018)
Web   0 comments 0 received 92
5 days ago
English If Paris Downcast (Ru Ruo Ba Li Bu Kuai Le / 如若巴黎不快乐)
(2018)
Web   0 comments 0 received 103
6 days ago
English If Paris Downcast (Ru Ruo Ba Li Bu Kuai Le / 如若巴黎不快乐)
(2018)
Web   1 comments 0 received 100
6 days ago
English The Rise of Phoenixes (Huang Quan Yi Tian Xia / 天盛长歌)
(2018)
Web   0 comments 0 received 147
8 days ago
English If Paris Downcast (Ru Ruo Ba Li Bu Kuai Le / 如若巴黎不快乐)
(2018)
Web   1 comments 0 received 139
9 days ago
English If Paris Downcast (Ru Ruo Ba Li Bu Kuai Le / 如若巴黎不快乐)
(2018)
Web   1 comments 0 received 134
10 days ago
English The Rise of Phoenixes (Huang Quan Yi Tian Xia / 天盛长歌)
(2018)
    0 comments 0 received 80
11 days ago
English If Paris Downcast (Ru Ruo Ba Li Bu Kuai Le / 如若巴黎不快乐)
(2018)
    1 comments 1 received 138
12 days ago
English Medical Examiner Dr. Qin 3: The Survivor (法医秦明 3)
(2018)
Web   2 comments 0 received 55
13 days ago
English If Paris Downcast (Ru Ruo Ba Li Bu Kuai Le / 如若巴黎不快乐)
(2018)
Web   1 comments 1 received 146
14 days ago
English The Rise of Phoenixes (Huang Quan Yi Tian Xia / 天盛长歌)
(2018)
Web   0 comments 3 received 198
15 days ago
English If Paris Downcast (Ru Ruo Ba Li Bu Kuai Le / 如若巴黎不快乐)
(2018)
Web   0 comments 1 received 163
16 days ago
English If Paris Downcast (Ru Ruo Ba Li Bu Kuai Le / 如若巴黎不快乐)
(2018)
Web   0 comments 1 received 182
17 days ago
English Samurai Gourmet ( Mangaban Nobushi no Gurume )
(2017)
Web   0 comments 0 received 13
18 days ago
English The Could've-Gone-All-the-Way Committee ( Yareta Kamo Iinkai )
(2018)
Web   0 comments 0 received 17
18 days ago
English The Rise of Phoenixes (Huang Quan Yi Tian Xia / 天盛长歌)
(2018)
Web   0 comments 0 received 61
18 days ago
English If Paris Downcast (Ru Ruo Ba Li Bu Kuai Le / 如若巴黎不快乐)
(2018)
Web   0 comments 1 received 243
19 days ago
English Medical Examiner Dr. Qin 3: The Survivor (法医秦明 3)
(2018)
    5 comments 0 received 52
20 days ago
English The Rise of Phoenixes (Huang Quan Yi Tian Xia / 天盛长歌)
(2018)
    0 comments 1 received 164
22 days ago
English Medical Examiner Dr. Qin 3: The Survivor (法医秦明 3)
(2018)
    1 comments 0 received 60
27 days ago
English The Rise of Phoenixes (Huang Quan Yi Tian Xia / 天盛长歌)
(2018)
    0 comments 1 received 176
29 days ago
English Medical Examiner Dr. Qin 3: The Survivor (法医秦明 3)
(2018)
Web   0 comments 0 received 57
9/15/2018
English The Rise of Phoenixes (Huang Quan Yi Tian Xia / 天盛长歌)
(2018)
Web   0 comments 1 received 329
9/14/2018
English Medical Examiner Dr. Qin 3: The Survivor (法医秦明 3)
(2018)
    0 comments 1 received 69
9/8/2018
English My Moochy Boyfriend (Himo Men / ヒモメン)
(2018)
    0 comments 2 received 103
9/3/2018
English Medical Examiner Dr. Qin 3: The Survivor (法医秦明 3)
(2018)
    0 comments 1 received 79
9/1/2018
English My Moochy Boyfriend (Himo Men / ヒモメン)
(2018)
    1 comments 2 received 139
8/27/2018
English Medical Examiner Dr. Qin 3: The Survivor (法医秦明 3)
(2018)
    0 comments 1 received 79
8/25/2018
English Medical Examiner Dr. Qin 3: The Survivor (法医秦明 3)
(2018)
    0 comments 1 received 81
8/25/2018
English Medical Examiner Dr. Qin 3: The Survivor (法医秦明 3)
(2018)
    0 comments 1 received 81
8/23/2018
English My Moochy Boyfriend (Himo Men / ヒモメン)
(2018)
    0 comments 3 received 247
8/20/2018
English Medical Examiner Dr. Qin 3: The Survivor (法医秦明 3)
(2018)
    0 comments 1 received 93
8/20/2018
English Medical Examiner Dr. Qin 3: The Survivor (法医秦明 3)
(2018)
    0 comments 1 received 92
8/20/2018
English Medical Examiner Dr. Qin 3: The Survivor (法医秦明 3)
(2018)
    0 comments 0 received 135
8/20/2018
English Binta! - Bengoshi Jimuin Minowa ga Ai de Kaiketsu Shimasu
(2014)
Web   0 comments 0 received 16
8/19/2018
English My Long Awaited Love Story
(2016)
Web   0 comments 0 received 23
8/19/2018